โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ประจำปี 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

✅ รุ่นที่ 1: 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 จำนวน 80 คน (สำหรับอาจารย์ใหม่) อายุงาน 5 ปี
✅ รุ่นที่ 2: 23-24 มิถุนายน พ.ศ.2565 จำนวน 80 คน