วันที่ 17 สิงหาคม 2553"; $id4= 32; $id5= "53Consult"; $id6= "อาจารย์ที่ปรึกษา"; $id7= 136; ?> <?=$id6?> <body> </body>