วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553"; $id4= 32; $id5= "53CourseSyllabus"; $id6= "53CourseSyllabus"; $id7= 134; ?> <?=$id6?> <body> </body>