ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร และห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี"; $id3= "วันที่ 19 สิงหาคม 2554"; $id4= 91; $id5= "54perfect"; $id6= "บุคลิกภาพ"; $id7= 167; ?> <?=$id6?> <body> </body>