วันที่ 29 กรกฎาคม 2553"; $id4= 32; $id5= "53exam"; $id6= "การออกข้อสอบ"; $id7= 131; ?> <?=$id6?> <body> </body>