วันที่ 9 พฤษภาคม 2554"; $id4= 33; $id5= "54Portfolio"; $id6= "Portfolio"; $id7= 160; ?> <?=$id6?> <body> </body>