สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2554 และงานสงกรานต์
ณ กองบริการการศึกษา อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554