โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University Doctoral Degree Scholarships


Download เอกสาร
- สัญญาการรับทุน
- สัญญาค้ำประกัน
- แบบรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
- รายละเอียดประกอบการทำสัญญา
- ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ใบสำคัญรับเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุวิจัยกรณีผู้ขายไม่มีใบเสร็จรับเงิน