โครงการอบรมเรื่อง "บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

     จากสถานการณ์ในโลกปัจจุบันยุคศตวรรษที่ ๒๑ ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการเชื่อมโยง ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้เกิดขึ้นใหม่มากมาย ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันไปในทุกหนแห่งทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยตรง   นิสิตจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการศึกษา สภาพแวดล้อมและสังคม ดังนั้น การให้คำปรึกษา (Counseling) จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญ ที่เราจะต้องเพิ่มพูนทักษะเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในศตวรรษที่ ๒๑ ในการนำรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้การจัดการเรียน การสอนของคณาจารย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในศตวรรษที่ ๒๑
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนิสิตมากที่สุด จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่บรรจุใหม่และอาจารย์ที่สนใจเข้ารับการอบรม เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและทราบบทบาทหน้าที่การให้คำปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่นิสิตในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรยายโดย

นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มก.

ผศ. ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มก.

นางขวัญใจ ชูกิจคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มก.

ผู้ดำเนินรายการ
   
     
     ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มก.