คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คำสั่งที่ 346/2557 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
  คำสั่งที่ 944/2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558