ประกาศสำนักงานอธิการบดี
รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553 

นางสาวอุดมลักษณ์ พลอยสุวรรณ
พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดกองบริการการศึกษา