ครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล
วันที่ 20 กันยายน 59
ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 269