งานพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
วันที่ 17 กันยายน 59
ณ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 273