วันปลูกต้นไม้
วันที่ 10 กันยายน 59
ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 269