งานหรรษา มหาสงกรานต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปี 2559
วันที่ 8 เมษายน 59
ณ ณ บริเวณลานชั้น1 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริกและลานกิจกรรม มก. บางเขน

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 252