การประชุมชี้แจงวิธีการสรรหาและแผนงานการสรรหา
วันที่ 15 สิงหาคม 60
ณ ชั้น 1 กองกิจการนิสิต