วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
แบ่ง3กลุ่มเพื่อรับผิดชอบพื้นที่
วันที่ 8 กันยายน 61
ณ พื้นที่บริเวณรอบอาคารระพีสาคริก

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 269