วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ต่อบูรพาจารย์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 60
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 285