การประชุมวิชาการ เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2560
วันที่ 13 กันยายน 60
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต