โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 6 กันยายน 60
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพี สาคริก และถ่ายทอดทางไกลไปวิทยาเขตกำแพงแสน ศรีราชา และเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ  |  รายชื่อผู้เข้าร่วม