การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 19
วันที่ 15 กันยายน 60
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสีรีรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา