โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิชาการศึกษาเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 61
ณ ศึกษาดูงาน ณ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  ลงทะเบียน