โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง พ.ศ.2562
วันที่ 30 กันยายน 62
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี