โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ครั้งที่ 1”
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 63
ณ ห้องประชุมบรรยาย 1ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ