โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
“เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห์จากงานประจำของบุคลากร สายสนับสนุนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2”
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 63
ณ ห้องประชุมบรรยาย 1ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ