โครงการอบรมปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอน
การผลิตสื่อการสอน Adobe Activate,Flash CS3 และ Dreamweaver CS3
วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 53
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์