“การพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าในการทำงานของเครือข่ายนักวิชาการศึกษา
โครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าในการทำงานของเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
วันที่ 28 ตุลาคม 53
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ KU KIT 2 อาคาร ศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 
      รายละเอียด  |  ประมวลภาพ  |  รายชื่อผู้เข้าร่วม