โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2553
โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา ประจำปี 2553
วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 53
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี