สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2553 เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงาน
การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร-จังหวัดพิษณุโลก การกระชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 31 - 33 ตุลาคม 53
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

 
      รายละเอียด  |  ประมวลภาพ