สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2556
เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์งานบริการการศึกษาเชงริ ุกเพื่อรองรับ การเป็นมหาวทยาล ิ ัยชนนั้ ํา : กลยุทธ์และมาตรการ”
วันที่ 8 พฤษภาคม 56
ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา จ.ชลบุรี

 
      รายละเอียด  |  ประมวลภาพ หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 187