สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557
สัมมาทิฐิบุคลลากรเกียวกับการปรับโครงสร้างหน่วยงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมทำบุญอิ่มใจ
วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 57
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรัง

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 211