โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงฯ เขตภาคกลาง
เรื่อง “อัตลักษณ์ของบัณฑิตอุดมคติไทยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม”
วันที่ 28 กันยายน 52
ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล

 
      รายละเอียด  |  แบบฟอร์มตอบรับ  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ