การสัมมนา "พัฒนานักศึกษาภายใต้กรอบ TQF"
เครือข่ายสถาบันเขตภาคกลางฯ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา เรื่องสร้างกิจกรรมพัฒนาภายใต้กรอบ TQF วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552
วันที่ 28 กรกฏาคม 52