โครงการอบรม "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาฯ"
เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต”
วันที่ 17 สิงหาคม 52
ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

 
      รายละเอียด  |  แบบฟอร์มตอบรับ  |  ประมวลภาพ