โครงการประชุมสัมมนาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์
โครงการสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนแนวปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก.
วันที่ 23 กันยายน 53
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี