โครงการสัมมนา
เรื่อง“แนวทางการดำเนินการกรณีหลักสูตรที่เกินรอบระยะเวลาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา”
วันที่ 9 สิงหาคม 53
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 
      รายละเอียด  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ  |  รายชื่อผู้เข้าร่วม