โครงการอบรม วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus
วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus
วันที่ 6 กรกฏาคม 53
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ