การประชุมเชิงปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.
วันที่ 29 เมษายน 53
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล,ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร,ห้อง 5-6-8-9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี วันที่ 26,29 เมษายน 2553

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  ประมวลภาพ