โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2553
วันที่ 7 - 10 เมษายน 53
ณ จังหวัดสงขลา และ ประเทศมาเลเซีย

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  แบบฟอร์มตอบรับ  |  สรุปโครงการ  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ  |  รายชื่อผู้เข้าร่วม