โครงการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพฯ
โครงการอบรมเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ มก."
วันที่ 7 กันยายน 53
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมือวันที่ 7 กันยายน 2553

 
      รายละเอียด  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ  |  รายชื่อผู้เข้าร่วม