สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่2/2553
การจัดสัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2553 ในหัวข้อ "วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)"
วันที่ 25 สิงหาคม 53
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร