โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษาของ มก. ประจำปี 2553
เรื่อง "การจัดการความรู้ฯ"
วันที่ 30 - 33 เมษายน 53
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร และ จ.สมุทรสงคราม