โครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ
โครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
วันที่ 29 กรกฏาคม 53
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ