วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 68
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 54
ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 157