โครงการอบรม
เรื่อง “การจัดทำ Portfolio ของนิสิต” วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554
วันที่ 9 พฤษภาคม 54
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
      รายละเอียด  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ