ลงนามถวายพระพร
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ประจำปี 2554
วันที่ 20 พฤษภาคม 54
ณ โรงพยาบาลศิริราช