โครงการอบรม “การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มก.”
วันที่ 21 สิงหาคม 55
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 ตึก 50 ปี มก.

 
      รายละเอียด  |  ประมวลภาพ หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 177