โครงการสัมมนาคณะกรรมการการศึกษา
เรื่อง ความพร้อมและบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 55
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมประเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 
      รายละเอียด  |  ประมวลภาพ หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 178