โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงาน
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อเสนอขอรับการจะดสรงบประมาณปี 2555 ตามนโยบายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย
วันที่ 16 - 18 กันยายน 55
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา