ครบรอบ 1 ทศวรรษ สำนักประกันคุณภาพ
วันที่ 28 กันยายน 55
ณ สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 และห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก